Панорама Парк Остромила, Секция 8, Етаж 2

Кота: +6,28