Панорама Парк Остромила, Секция 5, Етаж 2

Кота: +5,50