Панорама Парк Остромила, Секция 5, Етаж 1

Кота: +2,65