Панорама Парк Остромила, Секция 4, Етаж 4

Кота: +11,20