Панорама Парк Остромила, Секция 4, Етаж 1

Кота: +2,65