Панорама Парк Остромила, Секция 3, Етаж 5

Кота: +14,05