Панорама Парк Остромила, Секция 3, Етаж 1

Кота: +2,65