Панорама Парк Остромила, Секция 1/2, Етаж 2

Кота: +5,50