Панорама Парк Остромила, Секция 1/2, Етаж 1

Кота: +2,65